Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате сайта.

 

I. Основни понятия
По смисъла на настоящите условия:

 

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.

 

"УСЛУГА/И" на сайта включват:

  • достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
  • достъп до услугите в сайта;
  • създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълнителни възможности за достъп до информационните ресурси;
  • получаване на email – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.

 

"ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.

 

II. Общи разпоредби
Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта.

 

III. Авторски права
Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

 

IV. Конфиденциалност
ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ ЕООД се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. С приемането на настоящите условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни, като изпрати писмено съобщение до ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ ЕООД на посочения адрес или e-mail за контакти. Повече информация за опазване на личните данни може да намерите тук.

 

V. Органичаване на отговорността
ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ ЕООД прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски.

ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ ЕООД не носи отговорност за последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Лега Транс ЕООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ ЕООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.
ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ ЕООД не носи отговорност за информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

 

VI. Услуги, изискващи регистрация
ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ ЕООД си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

  • Възможност за потребителски профил;
  • Получаване на бюлетин с новостите на сайта.

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до секциите от сайта, изискващи регистрация, ако си създадете индивидуален потребителски профил. Във вашия профил, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация.
ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ ЕООД си запазва правото да прецени дали да предостави профил (акаунт) на потребителя, да отстрани или ограничи потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.
ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ ЕООД си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

 

VII. Промени
ТАЙМС ТРАНСЛЕЙТ КЪМПАНИ ЕООД си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.
За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия влизат в сила считано от 25.05.2018 г.

Вход

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com